Združenie miest a obcí Vranovského regiónu
Združenie miest a obcí
Vranovského regiónu

Opatrenia platné od 15.10.2020

.

Opatrenia pre prevádzky, opatrenia k zákazu hromadných podujatí a opatrenia k noseniu rúška platné od 15.10.2020. Viac info tu...

Prosíme starostov a primátorov, aby zverejnili opatrenia platné pre prevádzky a opatrenia k noseniu rúška platné od 15.10.2020 na web stránkach obcí a miest, prípadne o ich prečítanie v obecnom/mestskom rozhlase,  aby sa k celému zneniu opatrení dostali aj občania bez prístupu na internet.

Celé znenie opatrení je vhodné zverejniť aj na obecných/informačných tabuliach.

Opatrenia rúška

Opatrenia prevádzky

Opatrenia rúška

 

Bratislava, 14.10.2020 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy 
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje 
podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné: opatrenie: 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do 
odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov 
alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a 
ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou
, a to s výnimkou: 

-detí do 6 rokov veku, 

-osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov, 

-osôb so závažnými poruchami autistického spektra, 

-žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 

-osoby pri výkone športu, 

-fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, 

-osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 

-výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, 

-tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, 

-zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. 

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou. 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 z 29.09.2020. 

O d ô v o d n e n i e 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie 
epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb 
na ochorenie COVID -19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz 
pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v 
prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je 
napríklad rúško, šál, šatka. Zároveň v tomto opatrení Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky určil výnimky z tohto zákazu. 

Cieľom vyššie uvedeného opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky. 
Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne 
protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na 
populáciu. 

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii. 

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na 
prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. 


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky 

Opatrenie prevádzky

Bratislava, 14.10.2020 

Opatrenie 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
pri ohrození verejného zdravia 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy 
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 
písm. j) a k) 
zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa 
§ 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto 

opatrenia: 


A) S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky 
nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane 
akvaparkov; 
prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness 
centrá, 
prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení 
(kiná, divadlá,...) a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre: 
1. 
Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) af) zákona 
č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára. 
2. 
Prevádzky verejného stravovania prevádzkujúce pri dodržaní podmienok podľa bodu 
B) tohto opatrenia. 

B) S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom 
zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 
písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať 
nasledovné hygienické opatrenia: 
-vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) 
umožniť len 
osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového 
ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu 
nápojov a pokrmov, 

-pri vchode do prevádzky aplikovať 
vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo 
poskytnúť jednorazové rukavice, 

-na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 
vyššie uvedené hygienické opatrenia, 

-vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a 
pravidelne vykonávať dezinfekciu 
dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, 
nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym 
účinkom, 

-potravinárske predajne, prevádzky 
zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov 
s rýchlym občerstvením a iným ambulantným 
predajom potravín, pokrmov a nápojov 
musia zabezpečiť pravidelné 
a účinné čistenie a dezinfekciu, 
ktoré sa 
musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci 
prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín, 

-zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 
m, to neplatí pre osoby 
žijúce v spoločnej domácnosti, 

-počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 
zákazník na 15 m2 
z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto 
podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; táto 
podmienka taktiež neplatí pre exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, pokiaľ 
je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi. Pokiaľ 
plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom 
okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti) 

V záujme zabezpečenia kvality a neškodnosti ovzdušia v budovách sa odporúča: 

-v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky 
umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetranímprostredníctvom 
otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním), 

-pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu 
vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzduchotechnického 
zariadenia, 


-vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 
hodiny pred začiatkom 
prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny 
po skončení prevádzky; 
v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke 
pri nižšom prietoku vzduchu, 

-ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča 
sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. 
pred otvorením prevádzky, 

-vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním, 
-nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by 
umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu, 
-prepnúť recirkulačné jednotky na100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky 

možné, 
-nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter, 
-využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory)v sále, na toaletách 

aj v kuchynských priestoroch, 
-pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení 
vrátane ochrany dýchacích ciest. 

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 
-otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb 
alebo výdaja pokrmov cez okienko, 
-pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkoupodávania pokrmov 
a nápojov v exteriérových častiach prevádzky, 
-pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky, 
-vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane 
úchopových častí stoličiek a kresiel), 
-ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho 
umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 
533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred 
opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel, 
-obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých 
stolov vykonávať dezinfekciu rúk, 
-príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale 
musí byť prinesený 
personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky, 
-konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom 
zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb, 
-hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 
utierkami, 
-každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení. 


Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 
-vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor 

bez výdychového ventilu šál, šatka), 
-cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách, 
-odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, 

zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi, 
-vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi 
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 
-zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, 
respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka), 

-upraviť časový harmonogram prevádzky tak, 
aby 
medzi 
jednotlivými zákazníkmi bol 
vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, 
umývadlá, vanička na nohy), 

-po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom 
s virucídnym účinkom, 
-hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 
utierkami, 
-ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusípoužiť pri úkonoch 
ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov). 

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej 
kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 
-vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, 
respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka), 
-po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na 
trenažéri, musí byť interiér vozidla, 
najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom, 

-pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A(motorky) musí mať 
každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré 
sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné 
rukavice). 

Prevádzky obchodných domov sú súčasne povinné: 
-vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
-do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 

37 °C, 


-počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 
z predajnej plochy všetkých prevádzok 
v obchodnom dome určenej pre zákazníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 
14 rokov v sprievode dospelej osoby, 

-vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, 
-prevádzky verejného stravovania sú povinné podávať pokrmy a nápoje v zabalenom 


stave; zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu. 
Na účely vyššie uvedenej povinnosti sa za obchodný dom považuje 
vymedzený uzavretý 
priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na 
poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov. 

C) S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní 
potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok 
až piatok v čase od 
9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. 
D) S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) 
zákona č. 
355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – 
podnikateľom 
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 
zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. 
Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v 
dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu 
alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 
nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne 
príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho 
začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný 
čas a miesto jeho konania. Za dodržania 
týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

-vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka), 
-zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, 
-vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a 


predmetov, 
-hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
-zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače 
na alkoholovú 

dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie 
rúk, 


-zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade 
vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) 
je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

-zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 
-ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 
telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a 
opustiť miesto hromadného 
podujatia, 
-zákaz podávania rúk, 

-pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí 
pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, 
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby 
školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že 
tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 


-v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami 
ostane jedno miesto 
neobsadené, 
pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame 
v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené 
sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 

-v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor 
povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade, 


-zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

-organizátor musí byť 
v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, 

-podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 

-v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť 
priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho 
obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa pri ich výkone 
ukladajú nasledovné 
povinnosti: 

-vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov 
umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, 
respirátor 
bez 
výdychového ventilu, šál, šatka), 

-pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať 
dezinfekciu na 
ruky 
alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 
-dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom 
na povahu obradu nie je možné, 
-počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu 
nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 -dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), 
nepodávať si ruky), 
-z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky 

respiračného infekčného ochorenia, 
-dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, 
-pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná 

osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri 
prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu 
rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. 
Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha 
viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť 
vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii), 

-zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť 

úklonom alebo iným gestom, či úsmevom), 
-v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 
-vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh 

a predmetov. 


Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných 
orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe 
zákona alebo na voľby. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí, schôdzí 
a iných podujatí, či ďalšej činnosti: 

-zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v 
prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené 
dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

-zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače 
na alkoholovú 
dezinfekciu rúk a dezinfikovať 
si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob 
dezinfekcie rúk, 

-vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným 
spôsobom 
prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, 
šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené 
tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

-zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 
-ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 
telefonicky kontaktovaťsvojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, 
-pravidelne si umývať ruky mydlom a 
teplou vodou, následne ruky utierať do 
jednorazových papierových obrúskov, 
-zákaz podávania rúk; 
-zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia, -zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových 
plôch (napr.: kľučky, zábradlia, 
výťahy) a 
všetkých kontaktných 
predmetov (napr.: 
pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom 
s virucídnym účinkom. 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom 
nasledujúcich súťaží: 

- hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), 
- futbal: FORTUNA Liga (futbal -muži), 
- hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná – ženy), 
- volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), 
-basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži –basketbal), Extraliga ženy (basketbal -ženy). 
Všetky hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh hore uvedených súťaží musia prebiehať bez 
obecenstva. Protiepidemické podmienky, za ktorých musia tieto súťaže prebiehať uverejní na 
svojej stránke Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

E)Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 
48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úradverejného zdravotníctva 
príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti. 
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia 
sa ruší 
opatrenie Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020. 

O d ô v o d n e n i e 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva vznení neskorších predpisov počnúc 
dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. 
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu 
ochorenia COVID-19. 

Ochorenie COVID-19 patrí medzi respiračné nákazy ašíri sa primárne vzdušnou cestou 
pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Pre epidemický proces sú 
charakteristické tri základné 
podmienky, ktorých existencia je nevyhnutná pre uskutočnenie procesu a to prítomnosť 
prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy a 
prítomnosť vnímavej 
osoby. Prijímaním účinných protiepidemických opatrení možno proces šírenia 
nákazy 
eliminovať až zastaviť. Medzi kľúčové opatrenia v boji proti šíreniu ochorení COVID-19 
v populácii patrí okrem dodržiavania 
respiračnej hygieny, dištančných opatrení, prekrytia 


horných dýchacích, obmedzenie zhromažďovania osôb a obmedzenieposkytovania vybraných 
služieb. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti 
na zhoršenie 
epidemiologickej situácie spôsobené zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na 
ochorenie COVID -19 v Slovenskej republike vydal vyššie uvedené opatrenie. Povinnosti a 
obmedzenia uvedené v záväznej časti tohto opatrenia boli uložené na základe 
záverov 
z rokovania Ústredného krízového štábu, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. októbra 2020. 

Cieľom tohto opatrenia 
je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu 
explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti 
a v neposlednom rade i 
možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky. Jednotlivé krajiny vo svete 
prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne protiepidemickéopatrenia na zastavenie 
pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na populáciu. 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 
33 písm. a) 
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží 
pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky 


 

 

Prílohy

Final_opatrenia_ruska_15_10_2020.pdf

Final_opatrenia_ruska_15_10_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,02 kB

Final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10_2020.pdf

Final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,82 kB
Dátum vloženia: 14. 10. 2020 19:20
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 10. 2020 20:05
Autor: správca admin

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Předpověď počasia

dnes, sobota 25. 9. 2021
oblačno 21 °C 9 °C
nedeľa 26. 9. takmer jasno 22/10 °C
pondelok 27. 9. jasná obloha 24/12 °C
utorok 28. 9. oblačno 21/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie