Združenie miest a obcí Vranovského regiónu
Združenie miest a obcí
Vranovského regiónu

Opatrenie hranice platné od 1.10.2020

ilustračné foto

Prosíme starostov a primátorov o zverejnenie opatrenia platného od 1.10.2020 na WEB stránky obce/mesta, úradnú tabuľu a vyhlásenie v obecnom rozhlase. Viac info tu.....

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia hranice – platné od 1.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 12

ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

opatrenia:

1. Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej

republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie,

sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku

RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na

ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový,

táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej

republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas

svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore

uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr

2

v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej

vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej

diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku 3 rokov, ak

príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej

starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a

s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak.

Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné

ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej

domácnosti.

Alternatívne, k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí

musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa

negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách

mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín. V prípade podľa tohto odseku

sa na tieto osoby nevzťahujú body 2. a 3. tohto opatrenia.

Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky,

pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie,

sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku

RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby

sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na

webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území

Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii

príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. Tieto osoby sú povinné podrobiť sa

laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a to najskôr v piaty deň izolácie

v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie osôb vstupujúcich na územie SR sú povinné

dodržiavať izoláciu v domácom prostredí i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku

3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej

starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a

s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak.

Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné

ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej

domácnosti.

2. Všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na

územie Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej

republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému

regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,

3

ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a

s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť

v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní

zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú

takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne

príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú

starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby

všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré v období od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpili na

územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti,

vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to tieto osoby požiadajú.

4. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:

− osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní, navštívili výlučne krajinu uvedenú v Prílohe č. 1

tohto opatrenia,

− vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných

členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov,

vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave; tieto osoby, ktoré

prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu

do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu

potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením

pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3

oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),

− vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú

prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,

− vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov

a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných

náhrad,

− zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských

pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,

− po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré

vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej

a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej

liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,

4

− po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany

Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov

prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva

v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,

− na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov

územím Slovenskej republiky do členského štátu EÚ. Tieto osoby musia prejsť

územím Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas

nevyhnutný na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od

vstupu, vrátane času nevyhnutného na natankovania pohonných hmôt,

− vykonanie tranzitu osôb s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských

štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi. Tieto osoby musia prejsť územím

Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas nevyhnutný na

nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času

nevyhnutného na natankovanie pohonných hmôt,

− vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov

EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím

Slovenskej republiky bez zastavenia (za zastavenie sa nepovažuje čas nevyhnutný na

nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt), najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času

nevyhnutného na natankovanie pohonných hmôt,

− osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami neuvedenými v Prílohe č.1, pokiaľ sú

schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu a čas vstupu do

krajiny neuvedenej v Prílohe č.1,

− po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na

územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom

konaní,

− štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných

na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej

organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej

republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania

v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,

− osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,

− po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej

republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných

inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto

výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,

− poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných

príslušníkov,

− osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie

5

Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými

príslušníkmi,

− osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného

súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté

dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie

Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa

právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre

medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej

republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode,

− zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika

a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité

funkcie chodu štátu,

− po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky

poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov

respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej

republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na

číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého

personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým

čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo

vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania

tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné

pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali

vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky

k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví

zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im

vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich

potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností

nariaďuje izolácia v domácom prostredí, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú

v spoločnej domácnosti. Príslušným osobám činným v civilnom letectve sa nariaďuje

dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby

6

Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských

pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje,

aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2

/ FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo

vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky

k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje,

aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,

aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3,

ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu

rúk.

5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý

pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny

vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných

oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30

km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi

potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone

práce.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt

alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného

hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny

vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území

Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného

hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od

zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie

podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby žijúce s takouto osobou v jednej

domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky,

ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do

30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce

s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

7

6. V odôvodnených prípadoch môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena

vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti. Osoba, ktorej je udelená

výnimka, musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym

výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z tejto povinnosti udeliť Úrad verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena

vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti.

7. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený

pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr.

SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, a ani na vedecko-výskumných

pracovníkov, pedagogických zamestnancov alebo sezónnych pracovníkov v

poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km

po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia Slovenskej republiky na

území Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone

práce. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať

sa potvrdením o takejto skutočnosti.

8. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa

uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej

škole v Českej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť

schopná preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o takejto

skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis

do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo

prechodný pobyt v Českej republike a na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú

alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo

vysokej škole vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná pri

vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti

(napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy,

v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú

štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy

vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný

8

pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia

športového klubu v Českej republike vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba

musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením

o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade

sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

9. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú

starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú

schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá

takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná preukázať sa

potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka

a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do

slovenského jazyka.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý

pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a

prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti

o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní

sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto

prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná sa preukázať potvrdením

o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným

prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského

jazyka.

10. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú

pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej

hranice Slovenskej republiky. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na

osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a ktoré

obhospodarujú pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej

hranice.

Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom preukazujúcim

uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú

na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii a ktoré

preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania umeleckého výkonu

alebo realizácie umeleckého diela na území Slovenskej republiky vstupujú na územie

9

Slovenskej republiky z Českej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú po

tom, čo sa na území Českej republiky zúčastnili výroby audiovizuálneho diela, programu,

podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela, ak sú držiteľmi potvrdenia

od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej

osoby zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela.

Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky musí byť schopná sa preukázať

potvrdením o takejto skutočnosti.

12. Osobám uvedeným v bodoch 7 až 11 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a

v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne

oznámili túto skutočnosť a to telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý

poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a

s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ

uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej

starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2020 od 7.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7310/2020 z 17.09.2020 v znení neskorších

opatrení.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.

stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020

pandémiu ochorenia COVID-19.

Na základe informácií získaných z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

je zrejmé, že počet osôb nakazených ochorením COVID 19 vzrastá. Osobitne vážnou resp.

rizikovou je situácia v krajinách, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto opatrenia (ďalej len

„rizikové krajiny“). Navštívenie rizikovej krajiny a následný vstup na územie Slovenskej

republiky znamená riziko šírenia ochorenia COVID 19 aj na území Slovenskej republiky.

Povinnosťou orgánov verejnej moci Slovenskej republiky je chrániť život a zdravie osôb na

území Slovenskej republiky.

10

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2020 uložil Úradu

verejného zdravotníctva SR úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorého

obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení

COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka,

kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky

kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného

zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

b) zdržať sa sociálnych kontaktov,

c) zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom

prostredí,

d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v

mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva

podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného

zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659

eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť

páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

11

Príloha č. 1

Zoznam krajín podľa bodu 4 opatrenia

Austrálske spoločenstvo

Bulharská republika

Cyperská republika

Čínska ľudová republika

Dánske kráľovstvo

Estónska republika

Fínska republika

Grécka republika

Írska republika

Island

Japonsko

Kórejská republika

Kanada

Lichtenštajnské kniežatstvo

Litovská republika

Lotyšská republika

Maďarsko

Monako

Nemecká spolková republika

Nórske kráľovstvo

Nový Zéland

Poľská republika

Rakúska republika

Sanmarínska republika

Slovinská republika

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Švajčiarska konfederácia

Švédske kráľovstvo

Taiwan

Talianska republika

Vatikánsky mestský štát

otvoriť Opatrenia hranice 01 10

Prílohy

opatrenie_hranice_01_10 (1).pdf

opatrenie_hranice_01_10 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,01 kB
Dátum vloženia: 30. 9. 2020 7:32
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 9. 2020 7:35
Autor: správca admin

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
1
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Předpověď počasia

dnes, utorok 20. 10. 2020
takmer jasno 12 °C 4 °C
streda 21. 10. zamračené 12/5 °C
štvrtok 22. 10. jasná obloha 15/6 °C
piatok 23. 10. takmer jasno 15/7 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie