Menu

Združenie miest a obcí Vranovského regiónu
Združenie miest a obcí
Vranovského regiónu

Informácie o dočasnom útočisku, statuse Odídenca, ako aj zamestnaní a aktuálnej pomoci v hmotnej núdzi

22.3.2022

Informácie o dočasnom útočisku, statuse Odídenca, ako aj zamestnaní a aktuálnej pomoci v hmotnej núdzi

 

Manuál klienta - pomoc v hmotnej núdzi

Všeobecné informácie

Podrobnejšie informácie a najčastejšie otázky ohľadne príchodu na územie Slovenska nájdete na stránke: https://ua.gov.sk/

Informácie pre občanov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine a pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR.  

Dočasné útočisko

Uznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

Začiatok poskytovania dočasného útočiska je od 1.3.2022. Poskytovanie dočasného útočiska je do 31.12.2022.

Pre cudzincov - Ukrajincov, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko sa v zmysle zákona o azyle  vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

V zmysle zákona o azyle sa poskytovanie dočasného útočiska nebude týkať osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Ďalej osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Hmotná núdza

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" môže podať žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi.

Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR.  

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

 1. manžel štátneho občana Ukrajiny,
 2. maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
 3. rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

V prípade maloletých detí, ktoré budú začlenené do okruhu posudzovaných osôb pre účely pomoci v hmotnej núdzi, budú rozhodujúce údaje uvedené v preukaze cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. v doklade o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC".  Za maloletého podáva vyhlásenie ku konaniu o dočasnom útočisku

 • zákonný zástupca (rodič)
 • súdom ustanovený opatrovník (starý rodič, dospelý súrodenec, blízky príbuzný, alebo inak  blízka osoba maloletého. Návrh na ustanovenie opatrovníka pre maloletú osobu, ktorá nie je na území SR v sprievode zákonného zástupcu  pomôže spísať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej  kurately.  

 

Spôsob výplaty pomoci v hmotnej núdzi je možný:

 

1. na účet v banke v SR alebo pobočke zahraničnej banky v SR

2. v hotovosti na adresu miesta pobytu (v tomto prípade dočasného útočiska)

V tejto súvislosti je potrebné usmerniť žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi, že v prípade, ak by došlo k zmene miesta pobytu a teda aj miesta výplaty, sú povinní o uvedenom informovať úrad.

Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva Ukrajinec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Jedinou výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní.

Cudzinci, ktorí budú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nespĺňajú podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba občania Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území SR.

Sumy dávky a príspevkov od 01.01.2022

Dňa 01.01.2022 nadobudlo účinnosť Opatrenie MPSVR SR č. 494/2021 Z. z o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi, ktorým sa sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov poskytované podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravujú nasledovne:

Dávka v hmotnej núdzi podľa § 10 ods. 2 zákona je od 01.01.2022 poskytovaná v sume:

 • 68,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 130,90 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 119,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 179 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 191,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 241,30 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Sumy príspevkov pomoci v hmotnej núdzi sú od 01.01.2022 nasledovné:

Ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 zákona je poskytovaný v sume:

 • 70,40 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) zákona - ide o fyzickú osobu, ktorá z objektívnych dôvodov (najmä z dôvodu veku, zdravotného stavu) si nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou: dosiahla dôchodkový vek, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku, stará sa o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, zúčastňuje sa na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou, je poberateľom predčasného starobného dôchodku;
 • 38,70 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) zákona, t.j. ide o fyzickú osobu, ktorou je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo fyzickú osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav a je dočasne práceneschopná pre chorobu alebo úraz alebo v karanténne opatrenie viac ako 30 dní;
 • 15,10 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorou je tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva alebo rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku.

Aktivačný príspevok podľa § 12 – v súčasnosti občania Ukrajiny žiadajúci o pomoc v hmotnej núdzi nespĺňajú podmienky pre nárok aktivačný príspevok.

Príspevok na nezaopatrené dieťa  podľa § 13 ods. 2 zákona je poskytovaný v sume 19,30 eura mesačne.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi je možné vytlačiť z linku:

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza-1.html?page_id=268775

Zamestnanie

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru ( t. j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

V súvislosti s poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi utečencom z Ukrajiny si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri poskytovaní požadovaných informácií o žiadateľoch.

             

Zároveň Vám ponúkame možnosť, ak máte v územnom obvode vašej obce zriadené dočasné bývanie pre väčšiu skupinu odídencov, ktorí o takúto pomoc budú žiadať, sme pripravení po vzájomnej dohode prísť k Vám osobne so žiadosťami, poskytnúť poradenstvo, prevziať žiadosti a overiť dokumenty v mieste dočasného bývania odídencov. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností  nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach:

 

057/2445200 – Ing. Dagmar Balická, vedúca oddelenia OSO

057/2445212 – Mgr. Jarmila Ondičová, zástupkyňa vedúcej OSO

057/2445550 – Mgr. Alena Pidaničová – vedúca oddelenia HN, NV a ŠSD

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Dagmar Balická

                                                                                 vedúca oddelenia služieb pre občana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

manual-klienta_pomoc-hmotnej-nudzi-obcanov-ukrajiny-zmysle-z.pdf

manual-klienta_pomoc-hmotnej-nudzi-obcanov-ukrajiny-zmysle-z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,14 kB
Dátum vloženia: 22. 3. 2022 8:22
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2022 8:24
Autor: správca admin

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Předpověď počasia

dnes, nedeľa 25. 2. 2024
slabý dážď 11 °C 8 °C
pondelok 26. 2. zamračené 14/8 °C
utorok 27. 2. zamračené 14/10 °C
streda 28. 2. zamračené 15/9 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie